MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vai trò 1: Trợ lý chiến lược và quản lý quy trình Tập đoàn: - Soạn thảo các quy trình, quy định và hướng dẫn công việc cho các bộ phận và phòng ban trong công ty. - Định kỳ rà soát để cải tiến các quy trình, quy định và hướng dẫn công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vai trò 1: Trợ lý chiến lược và quản lý quy trình Tập đoàn: - Soạn thảo các quy trình, quy định và hướng dẫn công việc cho các bộ phận và phòng ban trong công ty. - Định kỳ rà soát để cải tiến các quy trình, quy định và hướng dẫn công việc

17:17 - 10/11/2020